ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตพื้นที่
         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) มีขอบเขตความรับผิดชอบในพื้นที่สูง คลอบคลุมพื้นที่ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ พะเยา  น่าน โดยคิดเป็นพื้นที่รวม  21 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 19,219 ครัวเรือน