ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) มีขอบเขตความรับผิดชอบในพื้นที่สูง คลอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน จำนวนรวมทั้งสิ้น 21 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 19,219 ครัวเรือน