บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการ ผลิตและการจัดการ ทรัพยากรการผลิตให้ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สูง
2. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ ของเกษตรในพื้นที่สูง
3. ถ่ายทอดความรู้และประสานการส่งเสริมการ ผลิต การจัดการผลผลิต ในเขตพื้นที่สูง กับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบูรณาการ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามบทบาทภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง  

ศักยภาพของศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) มีความสูงจากน้ำทะเล 908 เมตร มีสภาพพื้นที่ คุณลักษณะของดินและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูก ไม้ผลเมืองหนาว พืชผักเมืองหนาว โดยเฉพาะไม้ผลกลุ่ม อะโวกาโด้ พลับ พืชผักกลุ่ม สตอเบอร์รี่ บล็อกโครี่ ผักเมืองหนาวต่าง ๆ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ลิลลี่ เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง มีพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงสาธิต เรียนรู้ พืชต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป