1. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สูง
  2. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผน การส่งเสริมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ ของเกษตรบนพื้นที่สูง
  3. ถ่ายทอดความรู้ ประสานการส่งเสริมการผลิต และการจัดการผลผลิตบนพื้นที่สูง ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบูรณาการ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามบทบาทภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง
         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 908 เมตร และมีสภาพพื้นที่ คุณลักษณะของดิน และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลเมืองหนาว พืชผักเมืองหนาว โดยเฉพาะไม้ผล ได้แก่ อะโวกาโด้ พลับ พืชผักกลุ่ม สตอเบอร์รี่ บล็อกโครี่ ผักเมืองหนาวต่าง ๆ เป็นต้น และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ลิลลี่ เป็นต้น ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) มีการจัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ พืชต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อใช้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรที่สนใจต่อไป