1. เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และทั่วถึง
  2. เพื่อขยายการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรบนพื้นที่สูงให้กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น และสร้างความเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งพัฒนางานของกรมส่งเสริมการเกษตร