จุดประสงค์

1. เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และทั่วถึง
2. เพื่อขยายการดำเนินงาน การส่งเสริมการเกษตร และ พัฒนาอาชีพทางการเกษตร บนพื้นที่สูงให้กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร ให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น สร้างความเป็นเอกภาพ และพัฒนางานของกรมส่งเสริมการเกษตร