กรอบอัตรากำลัง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) มีข้าราชการจำนวน 5 อัตรา
และพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

นายบุญมี แก้วเพ็ชรวงค์

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)

 

   
นายพงษ์พัฒน์ ชุมภู
 
นายรัตนโชติ ไชยวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 
นางสาวพรนิภา ทาวงค์
 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 
นายฉลอง เมืองแมน
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 

 

 
นางสาวกมลชนก ไชยเลิศ
 
นางนงเยาว์ ก๋าคำมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี